Over de stichting

Historie
De wijk Zeswegen is eind zeventiger jaren van de vorige eeuw gebouwd op de afgevlakte steenberg van voormalige steenkolenmijn ON1, de Oranje Nassau Mijn 1. Nadien werd in de tachtiger en negentiger jaren de wijk Nieuw Husken onder aan de steenberg gebouwd. Oorspronkelijk betrof het 2 van elkaar losstaande wijken met een eigen wijkvertegenwoordiging. Zo was er in Zeswegen de Stichting Wijkbestuur Zeswegen en in Nieuw Husken was de Vereniging Wijkraad Nieuw Husken actief.
Door het ontstaan van het Buurtgericht Werken bij de gemeente Heerlen eind vorige eeuw werden beide wijken door de gemeente samengevoegd tot één buurt, nl. Zeswegen-Nieuw Husken. De buurtorganisaties werden noodgedwongen ook tot samenwerking verplicht. Een delegatie van bestuursleden uit Nieuw Husken ging samenwerken met bestuursleden van de Stichting Wijkraad Zeswegen, die ondertussen haar naam statutair had laten aan passen in Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken.

De Wijkraad Nieuw Husken die haar inkomsten uit bijdrages van de bewoners moest halen is enkele jaren later opgeheven wegens een gebrek aan vrijwilligers. Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken verkrijgt haar inkomsten vanuit de subsidie Buurtgericht Werken van de gemeente Heerlen. Ook voor haar is het vinden en binden van vrijwilligers geen gemakkelijke taak. En nog steeds zijn vrijwilligers met wapperende handjes en frisse ideeën dan ook van harte welkom.

De doelstellingen van de stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken
De doelstellingen van de stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken zijn: de handhaving en verbetering van de leefbaarheid in de buurt Zeswegen-Nieuw Husken in de ruimste zin van het woord. De Stichting probeert haar doelstellingen te bereiken door regelmatig te overleggen met haar partners: gemeente, welzijnswerk, politie, scholen, woningcorporaties, verenigingen, ondernemers in de buurt, alsmede met de partners binnen de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam-Sam. De Stichting communiceert met de buurtbewoners o.a. middels haar Buurtblad “De NieuwSweg”, deze website en Facebook via www.facebook.com/stichting.buurtbeheer

De Stichting controleert de toestand en het onderhoud van openbaar groen, parkeergelegenheden, infrastructuur, straatverlichting, straatmeubilair en speelgelegenheden. De openbare veiligheid in zijn algemeenheid is daarbij mede een punt van aandacht. Waar mogelijk neemt zij initiatieven die kunnen leiden tot verwezenlijking van genoemde doelstellingen. De Stichting (onder)steunt initiatieven, activiteiten en evenementen die kunnen leiden tot grotere sociale samenhang middels laagdrempelige activiteiten voor alle buurtbewoners.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken wordt gevormd door:

 • Voorzitter Theo Latten
  Theo is bestuurslid sinds 2010 en vanaf 2013 voorzitter
 • Secretaris Cees Cadel
  Cees is bestuurslid sinds 2016 en vanaf 2017 secretaris
 • Penningmeester John Scheepers
  John is actief voor de stichting sinds 2002 en vanaf 2003 bestuurslid. Hij heeft sinds 2004 de functie van secretaris en/of penningmeester uitgevoerd.
 • Bestuurslid Christa Koedam
  Christa is al enkele jaren actief voor Buurtbeheer in diverse functies en/of werkgroepen. Sinds 2021 is zij officieel lid van het bestuur.
 • Aspirant bestuurslid Jacqueline Geurten
  Jacqueline heeft zich in 2020 bij ons aangemeld en verzorgt o.a. de notulen van de vergaderingen.